eltråd för djurstängsel

Montera elstängsel

Att montera elstängsel är varken tungt eller svårt. Det är viktigt att du planerar elstängslet ordentligt, så att du har komponenter som passar för ändamålet och är kompatibla med varandra. Välj ett färdigt paket så sparar du mycket jobb i planeringsfasen och kan känna dig säker på att alla delar fungerar väl ihop.

Börja med att göra en ritning över stängslet som du vill sätta upp. Det är ett bra sätt att få en uppfattning om hur många stolpar, isolatorer och grindar du behöver, och det hjälper dig att se hur strömmen ska kunna flöda genom stängslet. Hur högt ditt stängsel ska vara, och hur många trådar det bör ha, avgörs av vilken typ av djur du har. Nedan ser du några rekommendationer för olika djur. Klicka på bilderna för att förstora dem.

Bestäm den korrekta höjdenpå stolparna utifrån stängslets höjd. För ett stängsel upp till 1,0 meter räcker en stolpe som är 2,0 m. För stängsel upp till 1,50 m, rekommenderas en stolpe som är minst 2,50 m. För stängsel som är högre än 1,50 m, rekommenderas stolpar som är 3,00–3,50 m. 

Första steget när du monterar elstängsel är att placera ut hörnstolparna. Märk ut platserna för hörnen och gör ett hål, förslagsvis genom att använda jordspett eller en jordborr. Placera sedan hörnstolpen med en vinkel på 5 grader mot dragriktningen. Stolparna bör slås ner en meter i marken och för bästa resultat ska de omslutas av grus och sand. Beroende på avståndet mellan hörnstolparna, rekommenderas att placera en balk på marken. Använd denna vid ett avstånd större än 100 m mellan hörnstolparna. Montera hörnisolatorer vid behov.

Nu är det dags att montera mellanstolparna. För att bestämma korrekt position för dem är det bästa att först montera hörnstolpens ledningstråd på hörnstolpen och spänna den. Mellanstolparna kan då placeras parallellt med den spända ledningstråden, så att du får en perfekt linje. Mät avståndet mellan hörnen och placera mellanstolparna så att det är lika stora avstånd mellan stolparna. Mellanstolparna ska placeras med ett inbördes stolpavstånd på mellan 7 och 40 meter. Hur stort avståndet ska vara beror på det använda materialet, typ av stängsel och landskapet.

När stolparna är monterade ska du spänna ledningstrådarna med lämpliga trådspännare. En korrekt spänning är viktigt för att djuren ska få en stöt när de kommer i kontakt med stängslet - men också för att minska risken att djur fastnar eller trasslar in sig i stängslet. High Tensile tråd och EquiFence spänner du bäst med en roterande trådspännare, band spänns lämpligen med hjälp av hörnisolatorer och rep med särskilda ändtrådspännarkit.

Koppla ihop interna trådar med trådklämmor. Använd vinklade kontaktklämmor för High tensile, vanliga kontaktklämmor för Equifence och rep, och bandkontakter för elband.   Tänk på att alla kopplingar och skarvar ger viss effektförlust, men ju bättre kopplingen eller skarven är desto mindre effekt går förlorad.

Aggregat måste alltid monteras enligt dess bruksanvisning. En rekommendation är att placera aggregatet så centralt som möjligt i förhållande till stängslet.

En bra jordning är avgörande för ett väl fungerande elstängsel, och du behöver använda jordspjut på en eller två meter beroende på aggregatet. Slå ner jordspjutet i marken. Jordspjutet, inklusive kabel, ska sitta minst 10 cm under markytan för att det inte ska innebära en risk för djur eller människor att trampa på jordspjuten och därmed skadas.Om jorden är mycket sandig kan du behöva tillsätta specialjordblandning i hålet, t ex Bentonite. Hur många jordspjut du behöver beror på vilken typ av aggregat du har, och du hittar mer information om det här.

Om du behöver fler än ett jordsplut ska nästa slås ner minst tre meter från det första och så vidare. Anslut sedan det första jordspjutet till det andra med dubbelisolerad jordkabel, och sedan det andra till det tredje och så vidare. På jordspjutet finns i många fall en jordklämma, men finns ingen måste du montera en sådan. Anslut sedan det första jordspjutet till aggregatet genom att fästa den dubbelisolerade kabeln vid den gröna knappen på aggregatet.

En grind ska enkelt kunna stängas och ändå fortsätta leda strömmen. Även när grinden är öppen, måste stängslet vara spänningssatt på båda sidor om grinden. Därför är det viktigt att du leder strömmen under marken med en jordkabel. Valet av jordkabel beror på vilket aggregat du använder. Det är viktigt att jordkabeln är ordentligt isolerad eftersom det annars finns risk för att ström går ut i marken. Det känner djuren i så fall av och det kan skapa obehag vid grinden.