elstängsel för får

Felsökning av elstängsel

Om ditt elstängsel inte fungerar som  det ska finns det några steg du själv kan utföra för att försöka hitta, och åtgärda, problem med elstängsel. Många fel kommersmygande när stängslet stått ett tag, och därför är det bra att göra regelbundna kontroller. Det handlar oftast om att jordningen börjat bli dålig på grund av torka eller tjäle, att vegetationen ökat och därmed stör ledningstråden, eller att skarvar rostar eller blivit dåliga på annat sätt. Följ våra 6 steg för att felsöka elstängsel:

1. Kontrollera ledningstråden

Se till att inget stör ledarna, till exempel grenar som ligger emot eller för mycket undervegetation. Ta bort sådant som kan vara i vägen. Se också över skarvar och kopplingar av ledarna. Om dessa inte är gjorda med rätt verktyg, eller om de är för många, blir effekten sämre. Om det knäpper i tråden är det sannolikt brott på någon ledare och kontakten i tråden är dålig. 

2. Kontrollera aggregatet

Använd en Voltmätare och kontrollera så att aggregatet faktiskt ger den utspänning som den ska. Koppla bort stängsel- och jordanslutning och mät direkt vid ingången till jord- och stängselanslutning på aggregatet. Spänningen ska vara mellan 7000-9000 Volt, och är det lägre än så bör aggregatet repareras.

Om aggregatet inte fungerar alls kan du testa att koppla bort det och koppla in det igen ett par gånger samt kontrollera säkringen. Fungerar det fortfarande inte bör det lämnas för reparation.

3. Kontrollera isolatorerna

Ett tickande ljud i isolatorn kan betyda att du behöver byta till en kraftigare isolator. Spruckna isolatorer måste du byta ut eftersom spänningen då läcker ut. Ofta hittar du de trasiga ledarna på insidan av en isolator eller mot en stolpe.

4. Kontrollera jordningen

Kortslut stängslet ca 100 m från aggregatet genom att sätta ett spett i marken och luta det mot stängslet. Gå tillbaka till jordspettet och ta tag i spettet och marken. Om du känner en ordentlig stöt så är jordningen för dålig och måste förbättras genom att fler jordspett används. I stället för att ta tag i jordspettet kan du använda en digital voltmätare för att mä'ta spänningen vid jordspetten. Om den är över 300 V behöver du bättre jordning. Tänk på att inte bara antalet jordspett avgör utan också jorden de placeras i - den får inte vara för sandig.

5. Kontrollera matarledningen

Om matarledningen är nedgrävd utan att ligga i rör kan den skadas när marken rör sig, exempelvis vid tjäle på vintern. Mät om spänningen förbättras om du kopplar bort matarledningen.

6. kontrollera grindar

Se över kontakten mellan handtag och grindankare så att den är bra.

verktyg för felsökning

neontestare
Neontestare: Ett verktyg för att kontrollera spänningen i stängslet. Inte lämpligt för att kontrollera jordningssystem.
felsökare för elstängsel

Felsökare: Hittar fel oavsett vilken typ av tråd och aggregat som används. Genom att samtidigt mäta spänningen och strömflödet följer den strömflödet till något av en serie fel. 

digital voltmätare

Digital voltmätare: Ger exakt information om tillståndet på ditt stängsel. Gör målinriktad felsökning mycket lätt och därför effektiv. Automatisk PÅ/AV-funktion. Värdefullt verktyg för kontroll av jordningssystem.